Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์                                                                                                                                             

“กะมิยอน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นำการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง พาเกษตรพอเพียงอย่างยั่งยืน  นำพาเศรษฐกิจชุมชนสู่อาเซียน

 

พันธกิจการพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

                องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ ได้กำหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ  ในการดำเนินการของ อบต. ดังนี้

  1. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
  2. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  3. จัดให้มีการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด
  4. จัดให้มีการพัฒนาความรู้และจัดกิจกรรมนันทนาการของเด็ก เยาวชนและสตรี
  5. จัดให้มีน้ำประประอุปโภค บริโภค ทีสะอาดและใช้ได้ตลอดปี
  6. จัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก
  7. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.