Get Adobe Flash player

โครงการให้ความมรู้ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงในผู้สูงอายุ

-------> ให้ความรู้กายภาพบำบัดกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหว

-------> การฝึกเคลื่อนไหวบนเตียง

-------> การจัดท่าต่างๆในผู้ป่วยอัมพฤตครึ่งซีก

 

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.