Get Adobe Flash player

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

…………….

1.  ประวัติความเป็นมา

                   บ้านกะมิยอ เป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่า 400 ปี   กะมิยอ  เป็นภาษาอิสลาม แปลว่า “ต้นสาคู”    เนื่องจากในสมัยก่อนพื้นที่บ้านกะมิยอ  มีต้นสาคูขึ้นอยู่รายล้อมริมคลองที่เต็มไปด้วยต้นสาคู และใช้ประโยชน์สารพัดอย่างจากต้นสาคู  แม้ปัจจุบันต้นสาคุแทบจะไม่เหลือให้เห็นแล้ว แต่ยังพอปรากฏเป็นดงสาคูริมคลองที่ไหลผ่านพื้นที่ตำบลกะมิยอ

                   ตำบลกะมิยอ  เป็นตำบล 1 ใน 10  ตำบลของอำเภอเมืองปัตตานีและได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ  เมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2540

2.  สภาพทั่วไป

          1.  ที่ตั้ง          องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ    ตั้งอยู่ในเขตตำบลกะมิยอ   อำเภอเมืองปัตตานี    จังหวัดปัตตานี    อยู่ห่างจากตัวอำเภอไปทิศตะวันออก   ประมาณ  12    กิโลเมตร

          2.  เนื้อที่        โดยประมาณ  12.00  ตารางกิโลเมตร

                        3. อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ               จดตำบลบาราโหม                  อำเภอเมืองปัตตานี

ทิศใต้                  จดตำบลตาแกะ                     อำเภอยะหริ่ง

ทิศตะวันออก         จดตำบลสะดาวา                    อำเภอยะรัง

ทิศตะวันตก           จดตำบลคลองมานิง                 อำเภอเมืองปัตตานี

                        4. ลักษณะภูมิประเทศ

                      ตำบลกะมิยอ  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี  มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น  แบ่งเป็น  2  ฤดู  คือ

                        ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน  อากาศจะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน   ตำบลกะมิยอไม่ห่างจากอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมากนัก  รวมทั้งสภาพพื้นที่มีการทำสวน  เช่น  สวนมะพร้าวและผลไม้บางส่วนมีส่วนช่วยให้อากาศไม่ร้อนมากนัก

                        ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนมกราคม  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องกันและโดยทั่วไปจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นบางช่วงปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดปี  ประมาณ  ๒,๐๘๓  มม.  และมีฝนตกประมาณปีละ  ๑๕๖  วัน  โดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนจะมีฝนตกมากที่สุด สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ  ๒๗.๒๗ องศาเซลเซียส  อุณหภูมิสูงสุดประมาณ  ๓๑.๔  องศาเซลเซียส

          5.  จำนวนหมู่บ้าน       มีจำนวน  7  หมู่บ้าน

                        จำนวนหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล    ทั้ง   7   หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1     บ้านท่าราบ                จำนวน    144    ครัวเรือน

หมู่ที่  2     บ้านกะมิยอ                จำนวน    162    ครัวเรือน

หมู่ที่  3     บ้านตาเนาะ               จำนวน      43    ครัวเรือน

หมู่ที่  4     บ้านกาแลบือซา           จำนวน    148    ครัวเรือน

หมู่ที่  5      บ้านท่าราบ               จำนวน     118     ครัวเรือน

หมู่ที่  6     บ้านสะมาโระ              จำนวน     19     ครัวเรือน

หมู่ที่  7     บ้านบือแนฆูเจ             จำนวน   180     ครัวเรือน

                       

          6. ประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากรภายในเขตตำบลกะมิยอ

 

 

หมู่ที่

 

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

 

 

รวม

 

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

1

         บ้านท่าราบ

436

461

897

144

2

         บ้านกะมิยอ

404

365

769

162

3

         บ้านตาเนาะ

111

111

222

43

4

         บ้านกาแลบือซา

402

408

810

148

5

         บ้านท่าราบ

400

409

809

 118

6

         บ้านสะมาโระ

55

67

122

19

7

         บ้านบือแนฆูแจ

552

547

1,099

180

                  รวมทั้งหมด

2,360

2,368

4,728

814

มีความหนาแน่นเฉลี่ย     394   คน/ตารางกิโลเมตร

(ที่มาของข้อมูล :  ทะเบียนอำเภอ / 1 มิ.ย. 58)

 

                                       

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.