Get Adobe Flash player

 สภาพทางสังคม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

          การศึกษา

                   -  โรงเรียนประถมศึกษา                     2        โรง

                   -  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1        โรง

                   -  โรงเรียนตาดีกา                            8        แห่ง

                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน         5        แห่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 

                                -  มัสยิด                                                                 5              แห่ง

                                -  ศาลเจ้า                                                               -              แห่ง

                                -  โบสถ์                                                                 -              แห่ง

                                -  วัด/สำนักสงฆ์                                                      -              แห่ง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3  สาธารณสุข

 

                                -  โรงพยาบาลของรัฐ                                         -              แห่ง

                                -   สถานีอนามัยประจำตำบล                                1              แห่ง

                                -   สถานพยาบาลเอกชน                                      -              แห่ง                                                                                
                                -   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                    -              แห่ง

                                -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                     ร้อยละ  95

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                                -  จุดตรวจตำรวจ                                                 -              แห่ง

                                -  สถานีดับเพลิง                                                   -              แห่ง

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.