Get Adobe Flash player

 

 

นโยบายของผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ    มีนโยบายที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน  ดังนี้ 

      1.  นโยบายเร่งด่วน

                    1.1  ก่อสร้างสนามกีฬา

                    1.2  ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

                    1.3  ไฟฟ้าสว่างจ้าทั้งตำบล

                    1.4  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

                    1.5  ขยายตลาดการส่งออกผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล  1 ผลิตภัณฑ์

        2.  นโยบายด้านการเมือง

                    2.1   สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                    2.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานทุกขั้นตอน เช่น การวางแผนพัฒนาตำบล,การรับฟังข้อเสนอแนะ,การจัดทำงบประมาณ,เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการบริหารงาน

                             2.3  รับฟังเสียงข้างมาก และเคารพเสียงส่วนน้อย

         3.  นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

                    3.1  ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทุกหมู่บ้าน

                    3.2  ก่อสร้างคูระบายน้ำ ป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมขัง

                    3.3  จัดระบบการบริหารงานประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดบริโภค โดยทั่วถึง

          4. นโยบายกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม

                    4.1  ส่งเสริมการเรียนการสอนตาดีกา เช่น อาคาร,วัสดุการเรียนการสอน,หรืออุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ

                    4.2  ส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ  ให้คงอยู่ตลอดไป เช่น  งานเมาลิดประจำปี, งานเข้าสุนัตหมู่,วันฮารีรายอ

                    4.3  จัดให้มีการเรียนการสอนศาสนาและจริยธรรมประจำสัปดาห์

                    4.4   ส่งเสริมการเรียนการสอนการอ่านคัมภีร์ อัล-กรุอาน

         5.   นโยบายด้านสังคม

                    5.1  สงเคราะห์เด็กกำพร้า,คนพิการ,คนชรา,ให้ทั่วถึง

                    5.2  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนากลุ่มสตรี,กลุ่มแม่บ้าน,ผู้มีรายได้น้อย

                    5.3  ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเยาวชนที่ว่างงาน  ให้มีงานทำและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                    5.4   ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

                    5.5   ส่งเสริมศูนย์เยาวชนตำบลเพื่อจัดกิจกรรมด้านการกีฬาและสร้างทีมนักกีฬาประจำหมู่บ้านและตำบล

          6.  นโยบายด้านการศึกษา และนันทนาการ

                    6.1  สนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในตำบลด้านต่าง ๆ เช่น วัสดุการเรียนการสอน,อาหารกลางวัน อาหารเสริมนม,กิจกรรมกีฬา,วันเด็ก ฯลฯ

                    6.2  ปรับปรุงภูมิทัศน์,จัดสร้างสวนหย่อมหรือสถานที่พักผ่อน

                    6.3   จัดสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน

                    6.4   เสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนระดับหมู่บ้านและตำบล

          7.  นโยบายด้านสาธารณสุข

                    7.1  ประสานงานกับสถานีอนามัยประจำตำบลด้านการป้องกันและรักษาโรคต่าง ๆ

                    7.2  สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การประกวดที่อยู่อาศัยและหมู่บ้านสะอาด, ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก,สตรี,คนชรา และประชาชนทั่วไป

                    7.3  ส่งเสริมกิจกรรม อสม.และพัฒนาความรู้ความสามารถของกลุ่ม อสม.ในตำบล

           8.   นโยบายด้านเศรษฐกิจ

                    8.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เช่น จัดอบรม,ทัศนศึกษาดูงาน,รวมทั้งส่งเสริมจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล

๘.๒  ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ

๘.๓  ส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้กับครัวเรือน รวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกอบรมการควบคุมรายรับ รายจ่ายของครัวเรือน

           9.  นโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    9.1   ป้องกันอุบัติเหตุ

                    9.2   ป้องกันและช่วยเหลือด้านอัคคีภัย,วาตภัย,และภัยธรรมชาติอื่น ๆ

                    9.3    จัดตั้ง อปพร. หรือฝ่ายป้องกันภัยพลเรือนประจำตำบล

                    9.4    ป้องกันภัยจากอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพในครัวเรือน

          10.   นโยบายด้านการบริหารจัดการ

                    10.1  จัดการ  การบริหารงานให้อยู่ในระบบการบริหารจัดการที่ดีและแบบธรรมาภิบาล

                    10.2  อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการของ อบต.ทุกขั้นตอนอย่างรวดเร็วและถูกต้องเพื่อให้ประชาชนพึงพอใจและสบายใจ

                    10.3  พัฒนาความรู้ความสามารถของผู้บริหาร,สมาชิก,พนักงาน,ลูกจ้าง

 

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.