Get Adobe Flash player

 

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                    โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวที่ยากจน โดยจะให้เงินอุดหนุนแก่แม่ของเด็ก 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 12 เดือน พ่อแม่สามารถใช้เงินอุดหนุนนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อย เช่น ค่าเดินทางไปรับบริการสาธารณสุข ค่าอาหารที่มีประโยชน์สำหรับแม่ในช่วงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีคุณภาพ
                    จึงขอเชิญชวนให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ ลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงค์ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 - 31 มีนาคม 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

คุณสมบัติ

1. เด็กแรกที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559
          2. หญิงตั้งครรภ์ที่มีกำหนดคลอดบุตร ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
          3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ เงินสงเคราะห์บุตรจากกองทุนประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และไม่อยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น สถานสงเคราะห์บ้านพักเด็กและครอบครัว
          4. บุตรมีสัญชาติไทย (บิดามารดา หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทย)
          5. อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน (มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน หรือ 36,000 บาท ต่อคน ต่อปี)
เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน  มีดังนี้
          1. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01)
          2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)
          3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของหญิงตั้งครรภ์
          4. สำเนาเอกสารแสดงการฝากครรภ์ / สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1
          5. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (นำมายื่นหลังจากคลอดบุตร)
          6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีประสงค์รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร)
การรับเงิน
          1. รับเงินสด ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน)
          2. รับผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (นำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่มีหน้าแสดงหมายเลขบัญชีและชื่อผู้รับเงินมายื่น - เข้าบัญชีผู้เลี้ยงดูเด็กได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่.... สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์ 073-461287

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.