Get Adobe Flash player

แผนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ประจำปี พ.ศ.2559-2561

จัดทำโดย

สำนักงานปลัด อบต.กะมิยอ

การท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริม เน้นความยั่งยืน
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

บทที่ 1 บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระตามสมควร ความสำคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ทำให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทำให้บรรลุตามความมุ่งหมาย

ประวัติและความเป็นมาของตำบลกะมิยอ
ประวัติตำบลกะมิยอ เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าราบ, หมู่ที่ 2 บ้านกะมิยอ, หมู่ที่ 3 บ้านตาเนาะ, หมู่ที่ 4 บ้านกาแลบือซา, หมู่ที่ 5 บ้านท่าราบ, หมู่ที่ 6 บ้านสะมาโระ, หมู่ที่ 7 บ้านบือแนฆูแจ

สภาพทั่วไปของตำบลกะมิยอ

1. วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับอาเซียน"
พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มี ปรับปรุง และบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน
3. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไปเพื่อสุขภาพอนามัย
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น
7. การพัฒนาการบริการการจัดการที่ดี และมีส่วนร่วมของประชาชน

2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. ดำเนินการเพื่อให้มีคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้ มีการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น
3. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีนันทนาการอย่างมีคุณภาพ
4. ดำเนินการให้มีสถานที่เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาของประชนในท้องถิ่น
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว
7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ดูไฟล์เต็ม คลิ๊ก

 

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.