Get Adobe Flash player

แผนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

ประจำปี พ.ศ.2559-2561

จัดทำโดย

สำนักงานปลัด อบต.กะมิยอ

การท่องเที่ยวสร้างรายได้เสริม เน้นความยั่งยืน
โดยชุมชน และเพื่อชุมชน

บทที่ 1 บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระตามสมควร ความสำคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ทำให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทำให้บรรลุตามความมุ่งหมาย

ประวัติและความเป็นมาของตำบลกะมิยอ
ประวัติตำบลกะมิยอ เป็นตำบลอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ซึ่งประกอบด้วย 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าราบ, หมู่ที่ 2 บ้านกะมิยอ, หมู่ที่ 3 บ้านตาเนาะ, หมู่ที่ 4 บ้านกาแลบือซา, หมู่ที่ 5 บ้านท่าราบ, หมู่ที่ 6 บ้านสะมาโระ, หมู่ที่ 7 บ้านบือแนฆูแจ

สภาพทั่วไปของตำบลกะมิยอ

1. วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รองรับอาเซียน"
พันธกิจ (Mission)
1. จัดให้มี ปรับปรุง และบำรุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปโภค
2. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน
3. ส่งเสริมการศึกษา สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรมประเพณี
4. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาของเยาวชน ประชาชนทั่วไปเพื่อสุขภาพอนามัย
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น
7. การพัฒนาการบริการการจัดการที่ดี และมีส่วนร่วมของประชาชน

2. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. ดำเนินการเพื่อให้มีคมนาคม สิ่งสาธารณูปโภค สิ่งสาธารณูปการ
2. ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้ มีการประกอบอาชีพที่เพิ่มขึ้น
3. ยกระดับการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง และประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีนันทนาการอย่างมีคุณภาพ
4. ดำเนินการให้มีสถานที่เล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาของประชนในท้องถิ่น
5. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว และสถานที่ท่องเที่ยว
7. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตำบลกะมิยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน

ลำดับที่

ชื่อ

หมู่ที่

ชื่ออีมาม (ปัจจุบัน)

จำนวน

กรรมการ

1

มัสยิดนูรูลอีมาน ( ท่าราบ )

1

นายอิสมาแอ  เจะมะ

12

2

มัสยิดนูรูลยากีน ( กะมิยอ )

2

นายสาและ  ยูโซะ

12

3

มัสยิดดารูลอูลูม

4

นายรอยะ  บาโง

12

4

มัสยิดอันนีซอฟาฏียะห์ ( บาโง )

4

นายดุลเลาะ  ยีดอเลาะ

12

5

มัสยิมะวัลมุตตากีน

7

นายอับดุลเลาะ  ตาแกะ

12

6

มูศอลลากำปงตา

7

นายดอเลาะ  นาแว

12

7

มูศอลลาเมาะโมะ

1

นายเจะมะ  แวนาแว

12

8

มูศอลลาท่าราบใน

5

นายอามะ  หะยีนิเงาะ

12

9

มูศอลลาบ้านลาฮา

5

นายมะรอปี  นิเด็ง

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

1

วันฮารีรายอ อีดิล-ฟิตรี

แต่ละปีมุสลิมทั่วโลกจะถือศีลอดพร้อมกันในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม ทุกๆ ปีจะมีการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นถือศีลอดในแต่ละพื้นที่โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากปฏิทินอิสลามนั้นเป็นแบบจันทรคติ การเห็นหรือไม่เห็นดวงจันทร์ในวันที่ถูกกำหนดขึ้นให้เป็น “วันดูดวงจันทร์” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

วันที่ และเวลา ขึ้นอยู่กับ การดูดวงจันทร์

มัสยิดทุกมัสยิด

2

วันฮารีรายอ อีดิล-อัฎฮา

ถัดจาก “วันอีดิ้ลฟิตริ” ไปอีก 2 เดือน 10 วัน โดยอ้างอิงจากปฏิทินจันทรคติแบบเดิม จะมีงานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่อีกครั้ง เรียกว่า “วันอีดิ้ลอัฎฮา” ซึ่งตรงกับวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮฺ ซึ่งเป็นเดือนที่ 12 ของปฏิทินอิสลาม โดยในวันดังกล่าวนี้จะตรงกับช่วงเวลาที่มุสลิมทั่วโลกเดินทางไปทำฮัจญ์ หรือแสวงบุญ ณ นครมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ชาวไทยมุสลิมจึงนิยมเรียกกันว่า “วันรายาฮัจญี” “วันรายอฮัจญี” “วันอีดใหญ่” หรือ “ฮารีรายากุรบาน” ทั้งนี้ เนื่องจากสิ่งสำคัญที่มุสลิมต้องทำเนื่องใน “วันอีดิ้ลอัฎฮา” คือ การเชือดสัตว์เพื่อเป็นพลีทาน หรือทำ “กุรบาน” สำหรับผู้ที่มีกำลังความสามารถ หรือมีทุนทรัพย์มากพอ

ถัดจากวันรายอฟิตรี อีก 2 เดือน 10 วัน

- ศาสนาสถานในพื้นที่

 

 

 

 

ลำดับที่

ประเพณี/วัฒนธรรม

ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ

ช่วงเวลา

สถานที่ปฏิบัติ

3

ประเพณีงานวันเมาลิด

เป็นวันที่ ทุกคนในศาสนาอิสลาม ลึกถึงชีวประวัติของท่านนบี ( มูฮัมหมัด )

ประมาณ มกราคม – กุมภาพันธ์

 - ครอบครัว  ชุมชน  หมู่บ้าน

อบต.กะมิยอ  ศาสนสถานในพื้นที่ ฯ

4

ประเพณีอาซูรอ

เป็นการต้อนรับปีใหม่ของทางศาสนาอิสลามซึ่งมีการทำ อาซูรอ ( ขนมโบราณ ) ซึ่งเป็นการนำเอาวัตถุดิบต่างตามรวมกันแล้วกวนรวมกัน เช่น ข้าวสาร กล้วย ถั่ว เผือก ฝักทอง และ อีกมากมาย

ประมาณเดือนตุลาคม

 - ศาสนาสถานในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการเกษตร

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายมะซามือลี

ม.1  ต.กะมิยอ

2

การทำสวนปาล์ม

นายอับดุลการิม  การีมะ

ม.2  ต.กะมิยอ

3

การทำปุ๋ย อี เอ็ม

นายมะยากี  วิชา

 ม.5  ต.กะมิยอ

4

การเลี้ยงโคเนื้อ

นายซุลกิฟลี อารือสุรือสุ

ม.4  ต.กะมิยอ

5

การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

นายมูฮัมหมัด  เจะดือเระ

ม.1  ต.กะมิยอ

6

การเลี้ยงเป็ดเทศ

นายมะนาเซ สิเดะ

ม.2 ต.กะมิยอ

7

เลี้ยงวัวพื้นบ้าน

นายซาอุดี  มีนา

ม.2 ต.กะมิยอ

7

การเกษตรผสมผสาน

นายหมะ  เจะมะ

ม.5  ต.กะมิยอ

8

การเลี้ยงปลาดุก

นายซุลกิฟลี  มะซัน

ม.2 ต.กะมิยอ

9

กลุ่มผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายอับดุลการิม  การีมะ

15  ม.2  ต.กะมิยอ

10

กลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นางฟาตีเมาะ  มีฮะ

45  ม.4  ต.กะมิยอ

 

 

ด้านดนตรี  นาฏศิลป์   การนวด    และการละเล่นพื้นบ้าน

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

การขับร้องอนาซีด

นักเรียนตาดีกาท่าราบ

 ม.1  ต.กะมิยอ

2

การขับร้องอนาซีด

นักเรียนตาดีกากะมิยอ

ม.2  ต.กะมิยอ

3

การขับร้องอนาซีด

นักเรียนตาดีกากะมิยอ

ม.7  ต.กะมิยอ

4

หมอเกี่ยวกับกระดูก

นายอิสมาแอ  ตาแป

17 ม.5  ต.กะมิยอ

5

นวดแผนโบราณ

นายแวดอเลาะ ปูตะ

24 ม.2  ต.กะมิยอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านหัตถกรรมสิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายอับดุลการิม  การีมะ

215  ม.2  ต.กะมิยอ

2

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายไซนูลอาบีดีน  การีมะ

24/2  ม.3  ต.กะมิยอ

3

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายมะกอเซ็ง  มะลีเลาะ

    ม.3   ต.กะมิยอ

4

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายอาแว  อาแว

    ม.7  ต.กะมิยอ

5

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายฟัยซอล ดาโอะ

    ม.7  ต.กะมิยอ

6

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายอามะ  กาลูแป

    ม.7  ต.กะมิยอ

7

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายมัตตาร์  สาและ

    ม.1 ต.กะมิยอ

8

ผลิตภัณฑ์หมวกกะปิเยาะ

นายอาแซ 

    ม.5 ต.กะมิยอ

9

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นายดาโอะ  อาแว

66 ม.5  ต.กะมิยอ

10

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นางสาวซารีปะห์  เจะมะ

57  ม.5    ต.กะมิยอ

11

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นางสาวียะห์  นิเด็ง

 67   ม.5   ต.กะมิยอ

12

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นายบีดิง  เจะนะ

38/1  ม.5  ต.กะมิยอ

13

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นายสะตอปา  เจะนะ

48  ม.5  ต.กะมิยอ

14

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นายยามีละห์  ลาเตะ

45  ม.5    ต.กะมิยอ

15

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นายสะมาแอ  เจะอามะ

62  ม.5  ต.กะมิยอ

16

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นางเซ็ง  ดอเลาะ

60  ม.5  ต.กะมิยอ

17

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่น

นางฟาตีเมาะ  มีฮะ

17  ม.4  ต.กะมิยอ

18

ผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเสื้อ ผ้า

นางนิตยา  อูมาร์

34  ม.2 ต.กะมิยอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านอาหาร   เครื่องดื่ม  สมุนไพรและยารักษาโรค

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

ข้าวยำสมุนไพร

นาลีเมาะ  แวกาจิ

47  ม.2 ต.กะมิยอ

2

ข้าวยำสมุนไพร

นางอาซียะ  แวกาจิ

35  ม.7  ต.กะมิยอ

3

ขนมโบราณ

นางแมะ สาเมาะ

25   ม.2  ต.กะมิยอ

4

ขนมโบราณ

นางอาซียะห์  อีบุ๊

20  ม.2  ต.กะมิยอ

5

ขนมโบราณ

นางเมาะแย  เจะมะ

87  ม.3   ต.กะมิยอ

5

ขนมโบราณ

นางปาตีเมาะ  มีฮะ

17  ม.4  ต.กะมิยอ

6

ขนมโบราณ

นางมีดะห์  ดาโอะ

35/1   ม.3  ต.กะมิยอ

7

ข้าวอัด

นางอามีเนาะ  แวกาจิ

47    ม.2   ต.กะมิยอ

8

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายอับดุกอเด  มีฮะ

17  ม.4 ต.กะมิยอ

9

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายซูวัย อาแว

24/1  ม.4  ต.กะมิยอ

10

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายดาโอะ  อาแว

66 ม.5  ต.กะมิยอ

11

การผลิตน้ำตาลโตนด

นางสาวซารีปะห์  เจะมะ

57  ม.5    ต.กะมิยอ

12

การผลิตน้ำตาลโตนด

นางสาวียะห์  นิเด็ง

 67   ม.5   ต.กะมิยอ

13

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายบีดิง  เจะนะ

38/1  ม.5  ต.กะมิยอ

14

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายสะตอปา  เจะนะ

48  ม.5  ต.กะมิยอ

15

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายยามีละห์  ลาเตะ

45  ม.5    ต.กะมิยอ

16

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายดาโอะ  อาแว

66 ม.5  ต.กะมิยอ

17

การผลิตน้ำตาลโตนด

นางสาวซารีปะห์  เจะมะ

57  ม.5    ต.กะมิยอ

18

การผลิตน้ำตาลโตนด

นางสาวียะห์  นิเด็ง

 67   ม.5   ต.กะมิยอ

19

การผลิตน้ำตาลโตนด

นายบีดิง  เจะนะ

38/1  ม.5  ต.กะมิยอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านศาสนา วัฒนธรรม

ที่

ชื่อของภูมิปัญญา

ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา

ที่อยู่

1

พิธีกรทางศาสนา

นายอิสมาแอ  เจะมะ

   ม.1 ต.กะมิยอ

2

พิธีกรทางศาสนา

นายสาและ  ยูโซะ

  ม.2  ต .กะมิยอ

3

พิธีกรทางศาสนา

นายรอยะ  เปาะโน

  ม.4  ต.กะมิยอ

4

พิธีกรทางศาสนา

นายดุลเลาะ  ยีดอเลาะ

  ม.4  ต.กะมิยอ

5

พิธีกรทางศาสนา

นายอับดุลเลาะ  ตาแกะ

  ม7    ต.กะมิยอ

6

พิธีกรทางศาสนา

นายดอเลาะ  นาแว

   ม7  ต.กะมิยอ

7

พิธีกรทางศาสนา

นายเจะมะ  แวนาแว

  ม.1  ต.กะมิยอ

8

พิธีกรทางศาสนา

นายอามะ  หะยีนิเงาะ

  ม.5 ต.กะมิยอ

9

พิธีกรทางศาสนา

นายมะรอปี  นิเด็ง

  ม.5 ต.กะมิยอ

10

พิธีกรทางศาสนา

นายอาดือนัน  จารง

  ม.2  ต.กะมิยอ

11

พิธีกรทางศาสนา

นายอาลี  ตาแกะ

   ม.7  ต.กะมิยอ

12

พิธีกรทางศาสนา

นายอับดุลมายิ  เจะและ

  ม.1  ต.กะมิยอ

13

พิธีกรทางศาสนา

นายรอมลี การี

  ม.5 ต.กะมิยอ

 

 

 

         กลุ่มอาชีพที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลกะมิยอ

 

ลำดับที่

กลุ่มอาชีพ

ที่ตั้ง

จำนวนสมาชิก

1

กลุ่มเย็บหมวกกะปิเยาะ

ม.2

52

2

กลุ่มกองทุนเซาดารอ ตูลง เซาดารอ

ม.2

38

3

กลุ่มเกษตรกรผลิตน้ำตาลแว่น

ม.5

31

4

กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านท่าราบ

ม.1

37

5

กลุ่มเพาะเห็ด

ม.1

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมวกกะปิเยาะห์ บ้านท่าราบ    

1.1  ประวัติความเป็นมา

       หมวกกะปิเยาะห์     เป็นสิ่งที่ชายไทยมุสลิมใช้สวมใส่ตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งถือว่าผู้ที่สวมใส่แล้วจะได้บุญ     เพราะเป็นความเชื่อตามแบบท่านศาสดาตานบีมูฮัมมัดจริยวัตรของท่านทุกอย่างถือเป็นแบบฉบับของมุสลิมทั่วโลกที่ควรประพฤติปฏิบัติตามแม้ท่านได้จากโลกนี้ไปแล้ว   ซึ่งในพื้นที่ตำบลกะมิยอนับถือศาสนาอิสลาม 100 %   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม    ปลูกผักและทำนา    ซึ่งบางช่วงฤดูกาลว่างจากเกษตรกรรม    สมาชิกไม่มีรายได้  และว่างงาน จึงคิดเริ่มการรวมกลุ่มที่จะทำกิจกรรมที่สมาชิกสามารถทำร่วมกันได้        และสามารถที่จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มให้กับครอบครัว     จึงคิดวิธีเย็บหมวกกะปิเยาะห์ที่ชายไทยมุสลิมต้อง   ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายชาย   เพราะเป็นปัจจัยสำคัญของคนในพื้นที่ที่จะได้ใช้สวมใส่ในการประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาตามที่กล่าวข้างต้น   และอีกประการหนึ่งถ้ามีการผลิตใช้เองและจำหน่ายในพื้นที่ ก็ช่วยให้สมาชิกภายในชุมชนไม่ต้องไปซื้อที่อื่นๆ และสามารถเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  อีกทางหนึ่ง   ต่อมาสมาชิกสตรีที่ว่างจากการทำเกษตรกรรม    หรือที่เป็นแม่บ้านเห็นว่าเป็นอาชีพที่หน้าสนใจ  และสามารถหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง  จึงเกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ  มีกิจกรรมเย็บหมวกกะปิเยาะ  ซึ่งกลุ่มไม่มีที่ทำการที่เป็นเอกเทศ  แต่สมาชิกจะมีอุปกรณ์ทำที่บ้านของสมาชิก เอง    กลุ่มจะรวบรวมผลผลิตที่สมาชิกผลิตได้ ไปจำหน่าย หรือส่งให้ 

                    การบริหารงานกลุ่มมีคณะกรรมการบริหาร    จุดที่ตั้งของกลุ่มคือบ้านประธาน ซึ่งจะใช้ในการพบปะประชุม ปรึกษาหารือ ส่งผลิตภัณฑ์

 

 

1.2  อัตลักษณ์/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ลักษณะที่โดนเด่นของหมวกกะปิเยาะห์ตำบลกะมิยอ  คือ  มีลวดลายสวยงาม  หลากหลาย

รูปแบบ และขนาดมากมาย สามารถผลิตได้ตามสั่งของลูกค้า  มีน้ำหนักเบา สวมใส่สบาย สีไม่ตก

ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้ได้นาน ไม่ยึด หรือหดตัว   และเป็นงานฝีมือ 100%

 

 

1.3        มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

 1. มผช.เลขที่ 10525-11/387

 

 1. OTOP ระดับ 4 ดาว ปี 2553

 

 

 ความสัมพันธ์กับชุมชน

                ฝีมือ แรงงาน คือ คนในชุมชนอย่างแท้จริง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้คนในชุมชนมีความผูกพันกันเหมือนญาติพี่น้อง มีการรวมกลุ่มเตรียมสมาชิกให้ได้รับความรู้ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญา  ผนวกกับพัฒนาทักษะและฝีมือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นที่ถูกใจสำหรับลูกค้า อีกทั้งยังสามารถสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันภายในตำบล ตำบล/อำเภอ/จังหวัดใกล้เคียง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

 1. ผ้าขาว
 2. ผ้าแข็ง
 3. ผ้าเจซี่
 4. ผ้าเครป
 5. ลูกไม้
 6. ด้าย
 7. น้ำมันจักร
 8. สัญญาลักษณ์/โลโก้ของกลุ่ม

                                                           

กระบวนการผลิต

ขั้นตอนการผลิต

 1. นำผ้าทั้ง 4 ชนิด ที่ตัดตามขนาดต่าง ๆ มาซ้อนทับกันในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เพื่อนำไปเตรียมการทำหมวกกะปิเยาะต่อไป
 2. นำผ้าขาว ผ้าแข็ง ผ้าเจซี และผ้าเครป ตามวางซ้อนหลาย ๆ ชั้น และวางแบบตามขนาดต่าง ๆ เพื่อเตรียมการตัดในแต่ละส่วน คือ

          

 

ขั้นตอนการทำหมวกกะปิเยาะห์

การทำหมวกกะปิเยาะห์แบบดั้งเดิมอยู่ที่ความชำนาญของผู้ผลิตในการปักลายด้วยมือและความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน โดยใช้จักรเฉพาะของการทำหมวกกะปิเยาะห์ ไม่มีลายอัตโนมัติที่ตั้งโดยจักร โดยเริ่มด้วยดังนี้

 1. น้ำผ้าที่ตัดซ้อนผ้าเรียบร้อยนำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ไปปักลายที่ลูกค้าสั่งซื้อ
 2. เจาะฉลุลายส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ปักลายเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 3. นำส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มาเย็บประกอบกันเป็นรูปทรงหมวก และขนาดที่ต้องการ
 4. ตัดเศษด้าย เก็บรายละเอียดหมวกที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. นำหมวกที่ได้รีด และแยกขนาดตามเบอร์ และเกรด
 6. ติดยี่ห้อและนำบรรจุถุงเตรียมสงจำหน่าย

 

ขั้นตอนการผลิต (ต่อ)      

          


 

เทคนิดและเคล็ดลับในการผลิตหมวกกะปิเยาะห์

                หมวกกะปิเยาะห์ เป็นหมวกที่สวมใส่สบายไม่อับชื้น และร้อน เบาสบาย  เพราะหมวกกะปิเยาะห์ของกลุ่มมีการเจาะรูฉลุลายไม่เหมือนที่อื่น เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ และมีให้เลือกหลายรูปแบบ และหลากหลายลวดลาย

 

ผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ

3.1  กลุ่มผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต :กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ”

สถานที่ผลิต : เลขที่ 27/10 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000                                                                                     

โทรศัพท์ : 08-6285-6494                                                              

ประธานกลุ่ม :นายฮามะสะมาลี  อาแว

สถานที่ตั้งกลุ่ม : เลขที่27/10 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ : 08-6285-6494    

เส้นทางคมนาคม :

รถยนต์/รถโดยสารประจำทาง 

                จังหวัดปัตตานีอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1065 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 42 ถนนเพชรเกษม โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถโดยสารประจำทาง โดยบริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถโดยสารประจำทางปรับอากาศบริการทุกวัน สอบถามรายละเอียดได้จากสถานีเดินรถสายใต้(ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) โทร.0-2434-7192

รถไฟ

                   การรถไฟแห่งประเทศไทย  มีบริการรถไฟจากกรุงเทพฯ  ไปยังสถานีรถไฟปัตตานี   ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทุกวัน  จากนั้นต้องต่อรถประจำทางเข้าตัวเมืองจังหวัดปัตตานี    ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอโคกโพธิ์    ประมาณ 26 กิโลเมตร    สอบถามรายได้จากการรถไฟแห่งประเทศไทย     โทร.1690, 0-2223-7010, 0-2223-7020

 

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ

3.2  แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์, ช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

       1.   กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ

              เลขที่ 27/10 หมู่ที่ 1 ตำบลกะมิยอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000

 1. ร้านค้าภายในจังหวัดและจังหวัดข้างเคียงคือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
 2. เครือข่าย OTOP จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล
 3. ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศซาอุดิอารเบีย และประเทศมาเลเซีย
 4. ออกร้านแสดงและจำหน่ายตรงงานมหกรรม OTOP ของ ศอ.บต.

 

 

 

ข้อมูลชุมชนและกลุ่มประชาชนของตำบล ข้อมูล 3 รายการ  

 

กลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะ และเครื่องแต่งกายมุสลิมจัง
สถานที่ตั้ง : 53/5 หมู่ 2 บ้านกะมิยอ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณสะมาแอ เจะมะ
โทร :073 413136, 089 976 4866
e-mail :

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย

 


รายการสินค้า (1)


 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าราบ
สถานที่ตั้ง : 27/10 หมู่ 1 บ้านท่าราบ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายฮามะสมาลี อาแว
โทร :086-285-6494
e-mail :

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

หมวกกะปิเยาะ

 


รายการสินค้า (4)

 


 

กลุ่มอาชีพเยาวชนเย็บหมวกบ้านกะมิยอ
สถานที่ตั้ง : 23 หมู่ 2 บ้านกะมิยอ ตำบลกะมิยอ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นายอับดุลการีม การีม
โทร :09 7343755 , 01 6796985
e-mail :

รายการผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

หมวกกะปิเยาะ

 

 

 

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะห์ หมู่ที่ 1

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1

นายมะกอเส็ม สิติเลาะ

54/2 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

2

นายรอซะ อามะ

45/2 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

3

นายมะตา  สาและ

15/3 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

4

นายสะมะแอ เจะมะ

32/1 ม.1 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะห์ หมู่ที่ 2

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1

นายอามะ  อาลี

5/1 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

2

นายอับดุลการีม  การีมะ

24  ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

3

นางมีดะ  ดือราแม

27/1 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

4

นางสาวมารีแย เจะอาแว

39 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

5

นางสาวอามีนา  กามาร์

1 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

6

นางมีดะ  เจะอุบง

52/3 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

7

นายดอเลาะ เจะอุบง

52/2 ม.2 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะห์ หมู่ที่ 3

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1

นายมูหะหมัดการิม  กาหลง

20 ม.3 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

 

 

 

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะห์ หมู่ที่ 5

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1

นายมะยิ  ยีมะเย็ง

2/2  ม.5 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

2

นายอาแซ  อูมา

20/1 ม.5 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

 

 

 

 

 

 

รายชื่อกลุ่มผู้ผลิตหมวกกะปิเยาะห์ หมู่ที่ 7

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

1

นางกรือซง  ลาเตะ

29/1 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

2

นายอับดุลเลาะ  ตาแกะ

17  ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

3

นายอาแว  อาแว

1 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

4

นายอับดุลรอมัน ดาโอะ

1/1 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

5

นายดอเลาะ  ยูโซะ

8 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

6

นายมะนุ  ดอเสาะ

16/1 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

7

นายบือราเฮง  มะลี

23/1 ม.7 ต.กะมิยอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

     

Icons by Ambulance
Copyright © 2015. All Rights Reserved.